Winkelmand

Garantie

Het door Chair Plaza geleverde product dient die eigenschappen te bezitten die de koper op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Laten we voorop stellen en meteen kristalhelder maken dat Chair Plaza alles zal doen om een eventuele klacht naar tevredenheid voor de koper op te lossen! De garantie van Chair Plaza ziet er als volgt uit:

Tot 1 jaar na factuurdatum/aankoop geeft Chair Plaza garantie op alle producten, dit uiteraard bij normaal gebruik. Mocht in deze periode een verschil van mening ontstaan omtrent de eventuele klacht dan zal Chair Plaza richting de koper met 1 of meerdere voorstellen komen om zo de kwestie naar acceptatie en dus tevredenheid voor de koper op te lossen.

De datum van indiening van de klacht door de koper wordt door Chair Plaza aangehouden als “startdatum” van de klacht. De garantie omvat niet de schade die is ontstaan na afname  en het (onzorgvuldig) transporteren van het product door de koper of derden in opdracht van de koper. Vanzelfsprekend is Chair Plaza wel verantwoordelijk (tot aan levering bij de koper), wanneer het product door Chair Plaza wordt vervoerd en geleverd.

Buiten de garantie vallen gebreken aan de producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak. Afwijkingen aan het product betreffende materiaal, kleur, slijtvastheid, plooibaarheid, binnenwerk, vulling en dergelijke, die uit technisch of esthetisch oogpunt aanvaardbaar zijn, kunnen nimmer leiden tot kosteloos herstel of vervanging van het product wanneer mogelijke afwijkingen voor de koop aan de koper kenbaar zijn gemaakt.

De koper dient reclamaties op zijn aangekochte product schriftelijk te melden bij de service afdeling van Chair Plaza (service@chairplaza.nl). Chair Plaza zal deze schriftelijke servicemelding van de koper zorgvuldig in behandeling nemen en de koper schriftelijk op de hoogte brengen van de te volgen procedure. Reactie van Chair Plaza zal plaatsvinden binnen een termijn van maximaal 10 dagen. Chair Plaza  wordt door de koper in de gelegenheid gesteld om betreffende servicemelding op het product op validiteit te onderzoeken. De koper dient hiervoor indien noodzakelijk het betreffende product aan te leveren op de met Chair Plaza overeengekomen datum en plaats, tenzij anders individueel afgesproken.

Bij een gegronde servicemelding stelt de koper Chair Plaza in staat tot herstel, vervanging van het betreffende product of een (alternatief) voorstel welke voor beide partijen acceptabel is.

Onzorgvuldige behandeling, wijziging of niet-normaal of oneigenlijk gebruik van het afgenomen product door de koper, heeft tot gevolg dat de servicemelding door Chair Plaza ongegrond kan worden verklaard althans niet geldend kan worden gemaakt. Hetzelfde geldt als de koper de aanwijzingen, instructies, gebruiksaanwijzingen e.d. niet heeft opgevolgd, onverminderd de wettelijke rechten die de koper heeft.

Als partijen na goed onderling overleg niet tot een oplossing kunnen komen, zullen partijen gezamenlijk een onpartijdig deskundige verzoeken een oordeel te geven. Dit oordeel is bindend. De kosten die voortvloeien uit het onpartijdig deskundig advies, zijn voor rekening  van de in het ongelijk gestelde partij, dit naar redelijkheid en billijkheid, onverminderd de wettelijke rechten die de koper heeft.