Winkelmand

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CHAIR PLAZA

Artikel 1. Definities

1.1 Chair Plaza, degene die deze algemene voorwaarden gebruikt bij orders en facturering van producten.

1.2. Koper/Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de facturering/order tot levering van producten wordt overeengekomen/gesloten door middel van een bestelling in de shop.

1.3. Producten en diensten: Chair Plaza draagt zorg voor de facturering van meubilair.

1.4. Order/Overeenkomst: iedere wederzijdse acceptatie, welke tot stand komt op het moment dat de koper één of meer order(s) in de shop heeft geplaatst.

1.5. Meubilair: verzamelnaam voor allerhande meubels, die gebruikt wordt voor woninginrichting en die behoren tot het assortiment van fabrikant.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Chair Plaza en koper waarop Chair Plaza deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Door het plaatsen van een bestelling of het geleverd krijgen van goederen welke direct of indirect in verband staan met Chair Plaza geeft koper te kennen dat hij met de leverings- en
betalingsvoorwaarden van Chair Plaza akkoord gaat. Chair Plaza behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van wederpartij of derden door Chair Plaza niet erkend.

2.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van Chair Plaza, voor de uitvoering waarvan door Chair Plaza derden dienen te worden betrokken.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige artikelen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Chair Plaza en wederpartij zullen in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de overige bepalingen
in deze algemene voorwaarden.

2.7. Indien zich tussen partijen situaties voordoen die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dan dienen deze te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.8. Indien Chair Plaza niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Chair Plaza op enigerlei manier het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1. Een overeenkomst komt officieel tot stand op het moment dat koper order plaatst in de shop, waarmee koper de order aanvaardt.

3.2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door Chair Plaza binden Chair Plaza alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door bevoegde personen
schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Verplichtingen offertes en aanbiedingen

4.1. Chair Plaza kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (kleine) wijzigingen inzake constructie, maten, kleur door fabrikant aangebracht.

4.2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de shop, offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Chair Plaza daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Chair Plaza anders
aangeeft.

4.3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Artikel 5. Bestellingen; Aflevering- en leveringstermijnen, uitvoering

5.1. Chair Plaza is niet verantwoordelijk voor nakoming van leveringstermijnen en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld indien sprake is van overschrijding van enige leveringstermijn.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Chair Plaza aanvaard geen aansprakelijkheid voor (de kwaliteit van) door fabrikant geleverd meubilair en koper vrijwaart Chair Plaza derhalve voor alle mogelijke aansprakelijkheden.

6.2. Voor zover al enige aansprakelijkheid mogelijk zou zijn, is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Chair Plaza in het kader van de betreffende specifieke transacties als
netto vergoeding voor haar optreden als shop heeft ontvangen.

6.3. Chair Plaza kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Chair Plaza is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.

6.4. Chair Plaza kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade . Koper is gehouden Chair Plaza te vrijwaren voor alle aanspraken die derden tegen haar kunnen doen gelden.

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling dient direct en vooraf aan levering te geschieden, zonder enige korting (mits aangegeven door Chair Plaza) of schuldvergelijking wanneer de bestelling door wederpartij in de shop wordt geplaatst.

7.2. Betaling kan middels de in de shop aangegeven betaalmogelijkheden/betaalmodules.

Artikel 8. Herroepingsrecht

8.1. Bij de aankoop van een product/producten heb je bij Chair Plaza de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na je het product hebt ontvangen of een vooraf door jou aangewezen en aan Chair Plaza bekend gemaakte vertegenwoordiger.

8.2. Tijdens de bedenktijd zul je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of jij het product wenst te behouden. Indien jij van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zul je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Chair Plaza retourneren, conform de door Chair Plaza verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.3. Wanneer jij gebruik wenst te maken van jouw herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Chair Plaza. Het kenbaar maken dien je te doen middels e-mail. Nadat jij kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van jouw herroepingsrecht, dien je het product binnen 14 dagen retour te sturen. Jij dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Wij raden echter aan om gebruik te maken van de diensten van Chair Plaza en jouw retourzending door Chair Plaza te laten verzorgen. Daarmee ben je er namelijk zeker van dat tijdens het transport geen beschadigingen zullen ontstaan en zal dit in 90% van de gevallen financieel voordeliger zijn.

8.4. Indien je na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van jouw herroepingsrecht resp. het product niet aan Chair Plaza te hebben teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 9. Vrijwaring

9.1. De wederpartij vrijwaart Chair Plaza voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Chair Plaza toerekenbaar is.

9.2. Indien Chair Plaza uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is wederpartij gehouden Chair Plaza zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al datgeen te doen dat van hem of haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht wederpartij in gebreke blijven adequate
maatregelen te nemen, dan is Chair Plaza, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Chair Plaza en derden daardoor ontstaan, komen geheel voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 10. Klachtenregeling

10.1. Chair Plaza beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Chair Plaza, nadat jij de gebreken hebt geconstateerd.

10.3. Bij Chair Plaza ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Chair Plaza binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10.5. Bij klachten dien je jezelf allereerst te wenden tot Chair Plaza. Indien Chair Plaza is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dien je jezelf te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Chair Plaza heeft een lidmaatschap lopen bij WebwinkelKeur maar controleer ook zelf of Chair Plaza een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heb je de mogelijkheid om jouw klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Chair Plaza als jij stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door jou (de consument) betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

10.6. Een klacht schort de verplichtingen van Chair Plaza niet op, tenzij Chair Plaza schriftelijk anders aangeeft.

10.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Chair Plaza, zal Chair Plaza naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Chair Plaza partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

11.2. De rechter in de vestigingsplaats van Chair Plaza is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Chair Plaza het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

11.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.