Winkelmand

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Chair Plaza

Artikel 1. Definities

1.1 Chair Plaza, degene die deze algemene voorwaarden gebruikt bij orders en facturering van
producten.

1.2. Koper/Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de facturering/order tot levering
van producten wordt overeengekomen/gesloten door middel van een bestelling in de shop.

1.3. Producten en diensten: Chair Plaza draagt zorg voor de facturering van meubilair.

1.4. Order/Overeenkomst: iedere wederzijdse acceptatie, welke tot stand komt op het moment dat
de koper één of meer order(s) in de shop heeft geplaatst.

1.5. Meubilair: verzamelnaam voor allerhande meubels, die gebruikt wordt voor woninginrichting en
die behoren tot het assortiment van Fabrikant.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Chair Plaza en koper waarop Chair Plaza deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Door het plaatsen van een bestelling of het geleverd krijgen van goederen welke direct of
indirect in verband staan met Chair Plaza geeft Koper te kennen dat hij met de leverings- en
betalingsvoorwaarden van Chair Plaza akkoord gaat. Chair Plaza behoudt zich het recht voor haar
leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of
bedingen van wederpartij of derden door Chair Plaza niet erkend.

2.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van Chair Plaza,
voor de uitvoering waarvan door Chair Plaza derden dienen te worden betrokken.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige artikelen in deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Chair Plaza en wederpartij zullen in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel als mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de overige bepalingen
in deze algemene voorwaarden.

2.7. Indien zich tussen partijen situaties voordoen die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
zijn, dan dienen deze te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.8. Indien Chair Plaza niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat bepalingen niet van toepassing zijn, of dat Chair Plaza op enigerlei manier het recht zou verliezen
om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten

3.1. Een overeenkomst komt officieel tot stand op het moment dat koper order plaatst in de shop,
waarmee koper de order aanvaardt.

3.2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door Chair Plaza
binden Chair Plaza alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door bevoegde personen
schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Verplichtingen offertes en aanbiedingen

4.1. Chair Plaza kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (kleine) wijzigingen inzake constructie,
maten, kleur door fabrikant aangebracht.

4.2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de shop, offerte
of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Chair Plaza daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Chair Plaza anders
aangeeft.

4.3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Artikel 5. Bestellingen; Aflevering- en leveringstermijnen, uitvoering

5.1. Chair Plaza is niet verantwoordelijk voor nakoming van leveringstermijnen en kan derhalve niet
aansprakelijk worden gesteld indien sprake is van overschrijding van enige leveringstermijn.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Chair Plaza aanvaard geen aansprakelijkheid voor (de kwaliteit van) door fabrikant geleverd
meubilair en koper vrijwaart Chair Plaza derhalve voor alle mogelijke aansprakelijkheden.

6.2. Voor zover al enige aansprakelijkheid mogelijk zou zijn, is deze in ieder geval beperkt tot het
bedrag van de vergoeding die Chair Plaza in het kader van de betreffende specifieke transacties als
netto vergoeding voor haar optreden als shop heeft ontvangen.

6.3. Chair Plaza kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat Chair Plaza is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.

6.4. Chair Plaza kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade, waaronder
begrepen gevolgschade, gemiste besparingen en schade . Koper is gehouden Chair Plaza te vrijwaren
voor alle aanspraken die derden tegen haar kunnen doen gelden.

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling dient direct en vooraf aan levering te geschieden, zonder enige korting (mits
aangegeven door Chair Plaza) of schuldvergelijking wanneer de bestelling door wederpartij in de
shop wordt geplaatst.

7.2. Betaling kan middels de in de shop aangegeven betaalmogelijkheden/betaalmodules.

Artikel 8. Vrijwaring

8.1. De wederpartij vrijwaart Chair Plaza voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Chair
Plaza toerekenbaar is.

8.2. Indien Chair Plaza uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is wederpartij
gehouden Chair Plaza zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al datgeen te doen dat van
hem of haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht wederpartij in gebreke blijven adequate
maatregelen te nemen, dan is Chair Plaza, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Chair Plaza en derden daardoor ontstaan, komen geheel
voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Chair Plaza partij is, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

9.2. De rechter in de vestigingsplaats van Chair Plaza is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Chair Plaza het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

9.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.